Prawo do odstąpienia od umowy

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu, jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława, telefon +48 71 313 9260, adres email: sale@rotex.pl.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zdaniu 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b)     świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Tutaj znajduje się wzór oświadczenia konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

X. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

 1. Firma ROTEX jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta firma ROTEX odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług
 3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in poprzez:

  a)     wysyłanie wiadomość email na adres sale@rotex.pl

  b)     listownie na adres ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława

  c)     dzwoniąc pod nr +48 71313 9260 lub +48 71313 5009

 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, niezbędne do procedury reklamacyjnej.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest w postaci linku do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://rotex.pl/webpage/regulamin-sklepu.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres firmy ROTEX. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu firma ROTEX usunie niezwłocznie konto Klienta oraz poinformuje go o tym fakcie.


Wzór protokołu reklamacji towaru niezgodnego z umową 

Wzór oświadczenia konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.