Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROTEX.PL

Data aktualizacji: 12.12.2019

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

ROTEX Marcin Ryżak

Ul. Oleśnicka 9

55-200 Oława

Tel/fax. +48 713135009, 713139260

E-mail: office@rotex.pl


Działalność wpisana do CEIDG 

NIP (VAT-UE): PL9121099114

REGON 932274428

Konto bankowe w PLN:

SGB Bank S.A. SWIFT CODE/BIC: GBWCPLPP

Nr konta PL07 9585 0007 0010 0010 7275 0001

 

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC)
 3. Sprzedawca – przedsiębiorca, firma ROTEX Andrzej Ryżak; osoba fizyczna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rotex.pl
 6. Sklep internetowy rotex.pl – serwis internetowy dostępny pod http://www.rotex.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława, Polska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy KONSUMENTEM, a PRZEDSIĘBIORCĄ (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklepu internetowego) na ODLEGŁOŚĆ.
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.rotex.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej
 3. Właścicielem sklepu internetowego rotex.pl jest przedsiębiorstwo ROTEX Marcin Ryżak z siedzibą przy ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława, które prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej http://www.rotex.pl.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a)     prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

  b)     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  c)     warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  d)     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  e)     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ROTEX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rotex.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Właściciel sklepu, firma ROTEX Marcin Ryżak, zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z obowiązującym regulaminem i potwierdzeniem złożonego zamówienia.`

 

III WARUNKI TECHNICZNE WYMAGANE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych oraz konieczność posiadania:
  • Urządzenie przekazującego dane teleinformatyczne,
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Adres poczty email,
  • Przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji od 8.x lub Chrome w wersji od 16.x, Firefox w wersji od 3.x, Opera w wersji od 11.x, Safari w wersji 5.x.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://rotex.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html i stanowią integralna część niniejszego regulaminu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

                REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja online Konta Klienta na jego stronie.
 2. Założenie Konta klienta jest nieodpłatne.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 5. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można również zmienić na stronie po zalogowaniu się poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe
 7. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

  „przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu”

  „dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą”

 8. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu i korzystanie ze sklepu.
 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 12. Adres email podany przez klienta podczas logowania stanowi jednocześnie właściwy adres do prowadzenia korespondencji, przesyłania dokumentów droga elektroniczną, potwierdzania i powiadamiania klienta o zdarzeniach lub statusach podczas realizacji zamówienia.
 13. Firma ROTEX może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a)     podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b)     dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c)     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ROTEX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ROTEX.

 14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy ROTEX.
 15. Poprzez dokonanie rejestracji i akceptację Regulaminu, zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez firmę ROTEX danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.2007 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 16. Klient ponadto zobowiązany jest w szczególności do:

  a)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy ROTEX,

  e)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 17. Zamawiający mają prawo przesyłać recenzje, komentarze, opinie, sugestie i pomysły, które mogą pomóc w usprawnieniu działania oraz rozwoju strony internetowej sklepu rotex.pl tak, aby prezentowane na nich treści spełniały oczekiwania jego i innych potencjalnych użytkowników.

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 4. Zakup towaru następuje poprzez:

  a)     umieszczenie wybranego towaru w koszyku zakupów,

  b)     wybór formy dostawy i płatności,

  c)     podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania oraz formularza dostawy,

  d)     zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. >Zamów<”

  e)     wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

  f)     zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie na podany w danych logowania adres e-mail.

 5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  a)     dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,

  b)     opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

  c)     jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,

  d)     cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy,

  e)     sposób płatności,

  f)     informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,

  g)     informacja o prawie do rękojmi

  h)     w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 6. Klient ma możliwość złożenia zamówienia osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 7. Zamówienia można składać również telefonicznie lub poprzez faks pod numerem telefonu: +48 71313 9260 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Wówczas każde zamówienie musi być potwierdzone e-mailem, a w szczególnych przypadkach faksem.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ROTEX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Państw dostępnych w menu wyboru „Kraj dostawy” na stronie „Koszyka” i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy z dostępnych opcji:
  • Odbiór osobisty,
  • Przesyłka kurierska,
  • Transport dostawcy.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy wynosi 30 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji chyba, że termin dostawy został ustalony i potwierdzony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma chyba, że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

VII. CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty - Zamów” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta
 5. Dokument na zakupiony towar a w szczególności faktura wystawiona Klientowi zawiera dane poszczególnych pozycji towaru z wyróżnieniem wysokości stawki VAT oraz wszelkich innych składników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 6. Ceny podane w innych walutach są wiążące w przypadku ich wyboru przez Klienta i złożenia Zamówienia.

 

VIII. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma następującą możliwość zapłaty za towar:

  a)     Płatność gotówką - osobiście w siedzibie firmy lub u przedstawiciela handlowego,

  b)     Przedpłata płatna przelewem - dokonując przedpłaty przelewem na numer konta bankowego firmy ROTEX: 07 9585 0007 0010 0010 7275 0001, podając w tytule przelewu numer dokumentu zamówienia lub faktury proforma,

  c)     Płatność przelewem na termin - dokonując wyboru odroczonej płatności przelewem wyłącznie po uzgodnieniu i potwierdzeniu warunków odroczonego terminu płatności z firmą ROTEX,

  d)     Płatność za pobraniem – płatność za zamówienie kurierowi przy odbiorze dostawy,

  e)     PayU, Przelewy24 – płatność poprzez internetowy serwis transakcyjny.IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu, jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława, telefon +48 71 313 9260, adres email: sale@rotex.pl.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zdaniu 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b)     świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Tutaj znajduje się wzór oświadczenia konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

X. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

 1. Firma ROTEX jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta firma ROTEX odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług
 3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in poprzez:

  a)     wysyłanie wiadomość email na adres sale@rotex.pl

  b)     listownie na adres ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława

  c)     dzwoniąc pod nr +48 71313 9260 lub +48 71313 5009

 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, niezbędne do procedury reklamacyjnej.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest w postaci linku do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://rotex.pl/webpage/regulamin-sklepu.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres firmy ROTEX. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu firma ROTEX usunie niezwłocznie konto Klienta oraz poinformuje go o tym fakcie.